บริการส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการ ด้วยระบบการขนส่งที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ตรงตามเวลาที่นัดหมาย และครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ


บริการรับเปลี่ยนสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม หากสินค้าที่ส่งมีปัญหา ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าให้จนกว่า ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด


บริการที่ประทับใจจากพนักงานขายและพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ที่คอยอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสพิจารณาสินค้า ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ออีกด้วย


บริการรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ รวมทั้งคำร้องเรียนต่าง ๆจากลูกค้า และนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า


มีการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสะดวกต่อการใช้ และทันสมัยอยู่เสมอ


เรามีการจัดการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า การจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มานำเสนอให้กับลูกค้า