สินค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยพริกไทย และเครื่องเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเมล็ด
พริกไทยของบริษัทฯ เป็นเมล็ดพริกไทยจันท์ ที่มีแหล่งผลิตจากจังหวัดจันทบุรีแท้ 100% ซึ่งจังหวัดจันทบุรี
นั้นสามารถที่จะผลิตพริกไทยจันท์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดได้ถึงร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งประเทศ