"ผู้นำเครื่องเทศไทย ใส่ใจคุณภาพ"

 

บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard analysis and critical control points (HACCP) และสำนักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (HALAL) เพื่อนำผลผลิต ทางการเกษตรออกสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ตราสินค้า "ช้างสยาม"

        

 สินค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยพริกไทย และเครื่องเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเมล็ด
พริกไทยของบริษัทฯ เป็นเมล็ดพริกไทยจันท์ ที่มีแหล่งผลิตจากจังหวัดจันทบุรีแท้ 100% ซึ่งจังหวัดจันทบุรี
นั้นสามารถที่จะผลิตพริกไทยจันท์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดได้ถึงร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งประเทศ

ด้านการผลิต บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในทุกๆ ขั้นตอน และยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่อง
ของความสะอาด ตั้งแต่การนำวัตถุดิบจากสวนเข้ามาผลิตในโรงงาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต มีการ
ตรวจความชื้น ตรวจเชื้อให้ได้มาตรฐานตามกฎเกณฑ์จากสถาบันที่มีชื่อเสียง จึงทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับ
การยอมรับ

บริษัทฯ มีนโยบายการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ดี รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกต่อการใช้ และทันสมัยอยู่เสมอ